Rings Of Saturn confirmați la Rockstadt Extreme Fest 2020

RINGS OF SATURN [Technical Deathcore] [SUA]

Maeștrii tech-death-ului cu origini „spațiale”, Rings of Saturn, inspiră scena muzicală internațională de un deceniu deja, povestea lor începând din 2009, în Bay Area, California (SUA). Apărut inițial ca un proiect de studio aparținând lui Lucas Mann, Rings of Saturn a început să câștige fani rapid datorită stilului foarte tehnic, a complexității și durității compozițiilor și a versurilor dominate de teme spațiale, legate de viața extraterestră.

Prima lor piesă, „Abducted”, realizată pe când erau încă în liceu, a fost pusă online și a câștigat rapid ascultători. A urmat albumul de debut „Embryonic Anomaly” (2010), care le-a adus și un contract cu label-ul Unique Leader Records.

Au urmat câteva turnee și, în ciuda schimbărilor constante de componență, un nou material („Dingir” în 2013), completat la scurt timp de cel de-al treilea album: „Lugal Ki En” (2014) și de noi turnee în SUA, America de Nord, Canada și Mexic. Trupa a continuat să crească în popularitate și să se facă remarcată tot mai mult pe scena americană, lucru care a avut ca rezultat obținerea unui contract cu Nuclear Blast Records în 2016, label sub care au și publicat în următorul an un nou material: „Ultu Ulla” (Time Immemorial), primit cu entuziasm de fani.

Despre abordarea muzicală diferită prin care s-au făcut remarcați, Mann spune: „Nu vreau să fiu limitat de un construct anume. În muzică, mă concentrez mereu pe a construi structurile pe care le văd în minte. Folosesc structuri complexe, însoțite de arpegii și de fraze simplificate, toate urmărind viziunea stilistică pe care o am când mă gândesc la structura «inelelor» planetelor. Iar abilitatea tehnică de a reda aceste construcții muzicale ține de memoria mușchilor. E destul de greu pentru un muzician să redea cu instrumentul său pattern-ul muzical al inelelor pentru că nu sunt obișnuiți cu aceste structuri. De cele mai multe ori, reacția celor care încearcă este «Uau, e foarte ciudat». Însă, nici nu intenționăm să facem lucrurile confortabile, nu despre asta este vorba. După ceva timp, după ce te obișnuiești cu compoziția, totul se leagă și are un sens. Rings of Saturn este un proiect care aduce la lumină muzică experimentală și este menit să îi inspire pe cei din jur să cânte fără limitări creative.”

„Am fost mereu o trupă experimentală. Eu ca muzician sunt așa. Cu «Ultu Ulla» am vrut să abordez o direcție mai melodică față de cea a materialelor anterioare. Ca urmare, trupa noastră a câștigat noi fani, cu toate că cei care au fost de la început alături de noi au simțit lipsa durității, a accentelor puternic tehnice și a naturii predominant experimentale a primelor albume. Adică, a lucrurilor care ne-au ajutat să ne facem remarcați. E unul dintre motivele pentru care pe ultimul material am încercat să păstrăm virulența și lucrurile datorită cărora am ieșit inițial din mulțime, dar să și păstrăm direcția melodică apreciată de noii ascultători. Iar rezultatul poate fi ascultat pe «Gidim», care reprezintă, într-un fel, întoarcerea la rădăcinile artistice ale proiectului Rings of Saturn”, completează Mann.

https://www.youtube.com/watch?v=F87MWt-1X1w
https://www.facebook.com/RingsofSaturnband/
https://open.spotify.com/artist/67Zm35qXdPzYfl1c3M0toJ?si=Ga4FKigGQAehvao1-DuC7A


RINGS OF SATURN [Technical Deathcore] [USA]

The masters of „space” tech-death, Rings of Saturn, have been inspiring the international music scene for a decade already, their story starting in 2009 in Bay Area, California (USA). Initially launched as a studio project by Lucas Mann, Rings of Saturn began to gain fans quickly due to its highly technical style, complexity, and hardness of compositions and lyrics dominated by space themes related to extraterrestrial life.

Their first track, „Abducted”, written while they were still in high school, was posted online and quickly gained listeners. The debut album „Embryonic Anomaly” (2010) brought them a contract with Unique Leader Records label.

Tours followed despite the constant changes in line-up and a new record („Dingir” in 2013), completed shortly by the third album: „Lugal Ki En” (2014) and new tours in North America, Canada, and Mexico. The band continued to grow in popularity and become increasingly noted on the American scene, which resulted in obtaining a contract with Nuclear Blast Records in 2016, a label under which they also published a new record the following year: „Ultu Ulla ”(Time Immemorial), received with enthusiasm by the fans.

About the different musical approaches by which they were noted, Mann says: “I don’t want to be limited by a particular construct. In music, I always focus on building the structures that I see in my mind. I use complex structures, accompanied by arpeggios and simplified phrases, all following the stylistic vision I have when I think of the structure of the „rings” of the planets. And the technical ability to play these musical constructions comes from muscle memory. It is quite difficult for a musician to play with his instrument the musical pattern of the rings because they are not used to these structures. Most of the time, the reaction of those who try is „Wow, it’s very strange.” However, we do not intend to make things comfortable, it is not about it. After a while, after you get used to the composition, everything ties in and makes sense. Rings of Saturn is a project that brings to light experimental music and is meant to inspire those around you to play without creative limitations.”

„We were always an experimental band. I’m a musician like that. With „Ultu Ulla” I wanted to approach a more melodic direction than the previous ones. As a result, our band gained new fans, although those who were with us from the beginning felt the lack of hardness, strong technical accents and the predominantly experimental nature of the first albums. I mean, the things that helped us get noticed. This is one of the reasons why we tried to keep the virulence and the things that we came up with initially, but to keep the melodic direction appreciated by the new listeners. And the result can be heard on «Gidim», which represents, in a way, the return to the artistic roots of the Rings of Saturn project,” Mann adds.

https://www.youtube.com/watch?v=F87MWt-1X1w
https://www.facebook.com/RingsofSaturnband/
https://open.spotify.com/artist/67Zm35qXdPzYfl1c3M0toJ?si=Ga4FKigGQAehvao1-DuC7A


Comentează primul

Lasă un comentariu

Adresa de email nu va fi publicată.


*