Cattle Decapitation la Rockstadt Extreme Fest 2020!

256 vizualizări

CATTLE DECAPITATION [Progressive Death Metal / Deathgrind / Grindcore] [SUA]

Un nume care influențează industria muzicală internațională de peste 19 ani și care a adus la lumină șapte albume (și unul anunțat pentru finalul acestui an), Cattle Decapitation sunt una dintre cele mai efervescente, virulente și neobosite forțe ale genurilor muzicale extreme.

Secretul trupei? Refuzul de a face compromisuri și, după cum spune Travis Ryan, vocalul trupei, „sentimentul că, pe măsură, ce înaintăm în vârstă, avem tot mai puține de pierdut, un sentiment eliberator, de fapt, care ne ajută să experimentăm până la extrem, urmând neobosiți dorința de a compune ceva nou și plin de energie explozivă”.

Povestea trupei de deathgrind/ death metal, ce și-a făcut un renume din apariţiile nonconformiste şi controversate de pe scena metal internaţională, începe în 1996 în San Diego, California (SUA). Cum numele o spune, multe dintre piese Cattle Decapitation abordează unele dintre cele mai importante subiecte ale societății contemporane, protestând împotriva abuzului umanității asupra mediului înconjurător și făcând referire la teme precum: mizantropia, genocidul rasei umane sau abuzurile comise asupra animalelor, unele dintre materiale trupei ilustrând ființele umane în situații la care sunt condamnate animalele de către unii oameni (experimente sau lichidare).

Controversele care au însoțit trupa de-a lungul carierei s-au născut nu doar din subiectele abordate, din vehemența versurilor sau a compozițiilor, ci și datorită artwork-ului ales de grup pentru albume. „To Serve Man”, spre exemplu, lansat în 2002, a făcut valuri în Germania, unde compania de distribuție locală a refuzat să promoveze noul material din cauza graficii alese pentru coperta albumului. Situația s-a repetat și cu ocazia materialului apărut la numai doi ani după, când „Humanure” a fost cenzurat sau nu a fost distribuit în unele țări din cauza graficii de pe copertă, îngreunând astfel accesul fanilor la noile piese.

Pe lângă discuțiile apărute în aceste situații, melodiile trupei și modul de ilustrare ales pentru promovarea albumelor au atras atenția și înțelegerea mesajelor Cattle Decapitation de către jurnaliștii de profil, unul dintre ei (Garry Sharpe-Young), subliniind, de altfel, că „această trupă este una dintre acele puține formații de metal ale căror mesaje lovesc la fel de puternic precum muzica pe care o compun”. Iar aceste mesaje cu impact nu au încetat să apară, în 2012 fiind lansat „Monolith of Inhumanity”, album primit cu entuziasm de fani și de critica de specialitate. Materialul a fost completat de turnee alături de nume cunoscute ale scenei internaționale, precum: Suffocation, Cryptopsy, The Black Dahlia Murder, Deicide, Behemoth, Hate Eternal sau Krisiun.

2015 a adus „The Anthropocene Extinction”, sub umbrela Metal Blade Records, care a continuat seria de recenzii pozitive generate de formație de-a lungul carierei, fiind definit drept încă o mostră ce confirmă poziția materialelor trupei drept cele mai violente expresii muzicale ale spectrului metalului extrem, piese ce forțează limitele cunoscute sonore ale virulenței, dar reușesc să păstreze muzicalitatea fără a știrbi din intensitate.

La nivel liric, dacă prin „Monolith of Inhumanity” este descris dur și explicit destinul cu care s-a confruntat specia umană pentru ca a insistat să exploateze și să distrugă planeta pe care trăia, albumul „The Anthropocene Extinction” continuă și dezvoltă această poveste dură, plasând locul acțiunii în era ce urmează dezastrului ecologic, uitându-se la consecințele care continuă să afecteze Pământul, întregul ecosistem, asemeni unui domino care se prăbușește chiar și după dispariția rasei umane. Astfel, „The Anthropocene Extinction” este plasat după momentul distrugerii pe care umanitatea și l-a adus asupra sa, albumul fiind definit de Travis Ryan drept „cel mai deprimant album pe care l-a înregistrat vreodată”. Pe lângă succesul comercial, acest material reprezintă și primul al Cattle Decapitation care a ajuns pe locul 100 în topul Billboard 200.

Iar finalul anului 2019 pregătește o nouă surpriză fanilor genului extrem, oferită de mult așteptata lansare a celui mai nou material al grupului, intitulat „Death Atlas” și pregătit sub atenta coordonare a producătorului Dave Otero (Allegaeon, Cephalic Carnage). Acesta definește, de altfel, noul material drept unul în care fiecare detaliu a fost atent lucrat și în care fiecare secundă, de la început și până la final, este rezultatul unei munci îndelungate.


__________________________________

CATTLE DECAPITATION [Progressive Death Metal / Deathgrind / Grindcore] [USA]

A name that has influenced the international music industry for over 19 years and has released seven albums (and one announced later this year), Cattle Decapitation is one of the most effervescent, virulent and tireless forces of the extreme music genres.

The secret of the band? The refusal to compromise and, as Travis Ryan, the vocalist of the band, says, “the feeling that as we get older we have less and less to lose, a liberating feeling, in fact, that helps us to experience it to the extreme, following the desire to compose something new and full of explosive energy ”.

The story of the deathgrind / death metal band, which has made a reputation for its nonconformist and controversial appearances on the international metal scene, begins in 1996 in San Diego, California (USA). As the name suggests, many of the songs of Cattle Decapitation address some of the most important topics of contemporary society, protesting against the abuse of humanity on the environment and referring to topics such as misanthropy, genocide of the human race or animal abuse, illustrating human beings in situations where animals are condemned by some people (experiments or liquidation).

The controversies that accompanied the band throughout the career were born not only from the topics covered, the vehemence of the lyrics or compositions but also due to the artwork chosen by the group for albums. „To Serve Man”, for example, launched in 2002, struck Germany, where the local distribution company refused to promote the new record because of the graphics chosen for the album cover. The situation was repeated with the record published only two years later, when „Humanure” was censored or was not distributed in some countries due to the graphic on the cover, thus making it difficult for fans to access the new songs.

In addition to the discussions in these situations, the band’s songs and the way they were chosen to promote the albums attracted the attention and understanding of the messages Cattle Decapitation by the journalists in profile, one of them (Garry Sharpe-Young), stressing, moreover, that „this the band is one of those few metal bands whose messages hit as loud as the music I compose. ” And these impact messages did not stop appearing, in 2012 being launched „Monolith of Inhumanity”, an album received with enthusiasm by fans and specialized critics. The material was supplemented by tours alongside well-known international stage names such as Suffocation, Cryptopsy, The Black Dahlia Murder, Deicide, Behemoth, Hate Eternal or Crisis.

2015 brought „The Anthropocene Extinction”, under Metal Blade Records, which continued the series of positive reviews generated by the band throughout the career, being defined as another sample that confirms the position of the band’s records as the most violent musical expressions of the spectrum. Extreme metal, pieces that force the known sonic limits of virulence, but manage to maintain their musicality without straining their intensity.

On a lyrical level, if „Monolith of Inhumanity” describes the fate of the human species as hard and explicit as it insisted on exploiting and destroying the planet on which it lived, the album „The Anthropocene Extinction” continues and develops this harsh story, placing the place of action in the era following the ecological disaster, looking at the consequences that continue to affect the Earth, the entire ecosystem, like a domino that collapses even after the disappearance of the human race. Thus, „The Anthropocene Extinction” is placed after the moment of destruction that humanity has brought upon it, the album is defined by Travis Ryan as „the most depressing album he has ever recorded.” In addition to commercial success, this material is also the first of the Cattle Decapitation to reach the 100th place on the Billboard 200.

And the end of 2019 is preparing a new surprise for the fans of the extreme genre, offered by the long-awaited release of the newest material of the group, entitled „Death Atlas” and prepared under the careful coordination of the producer Dave Otero (Allegaeon, Cephalic Carnage). It defines, in fact, the new material as one in which every detail has been carefully worked and in which every second, from the beginning to the end, is the result of a long work.


Comentează primul

Lasă un comentariu

Adresa de email nu va fi publicată.


*