Cradle Of Filth confirmați la Rockstadt Extreme Fest 2020

264 vizualizări

CRADLE OF FILTH [Extreme Gothic Metal] [Marea Britanie]

Un nume care nu mai are nevoie de prezentări, Cradle of Filth și-a lăsat puternic amprenta asupra scenei metal internaționale timp de aproape treizeci de ani. Apărută în Suffolk, Marea Britanie, în 1991, formația a pornit într-o continuă explorare muzicală, de la black metal-ul virulent care a marcat primele materiale, către explorarea unor zone diferite pe care le-a îmbinat cu succes. Zone precum precum gotic sau simfonic metal, care au fost mixate cu influențe ale altor subgenuri aparținând familiei metal. La nivel liric și estetic, Cradle of Filth și-a obișnuit fanii cu teme puternic influențate de literatura gotică, de simbolistica desprinsă din mitologie sau din filmele de groază.

Febra creativă, concretizată în 12 albume (ultimul, „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay” apărut în 2017) și unul programat să apară în 2020, le-a adus membrilor Cradle of Filth numeroase apariții în unele dintre cele mai respectate publicații de specialitate la nivel internațional, precum Kerrang! sau MTV, precum și ocazia de a urca pe scena a numeroase festivaluri internaționale, dedicate genurilor rock și nu numai – precum Ozzfest, Download Festival sau cunoscutul Sziget Festival.

Debutul, „The Principle of Evil Made Flesh” (1994), poartă o amprentă foarte diferită față de cea pentru care CoF va ajunge să fie cunoscut, dar, cu toate acestea, a fost inclus în „Top 10 albume metal ale ultimilor douăzeci de ani”, realizat de Metal Hammer. Următoarele materiale care au văzut lumina zilei au adus trupa tot mai aproape de recunoașterea internațională, în ciuda dificultăților avute cu casele de discuri sau cu fluctuația componenței trupei, materiale precum „Dusk… and Her Embrace: The Original Sin” (1996) sau EP-ul „V Empire or Dark Faerytales in Phallustein” (1996), al cărei „Queen of Winter, Throned” a ajuns să fie inclusă în lista celor douăzeci de imnuri extreme metal esențiale, clasament realizat de revista Kerrang în 2006.

Încă de la începuturi, după cum mărturisesc membrii trupei, Cradle of Filth și-a asumat rolul de oracol al dark metal-ului, a cărui misiune este aceea de a explora ororile amorfe care mișună în umbra umanității, dezvăluind opulența și potențialul enorm deținut de păcatele capitale ale omenirii, de-a lungul secolelor de civilizație, îmbogățite de palidul romantism de care e capabil umanitatea și de nuanțe senzuale de grotesc.

Ultimul album, „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay”, este întruchiparea perioadei de renaștere creativă prin care membrii Cradle of Filth trec, perioadă care i-a adus către înălțimile furiei elegante, compozițiilor complexe și versurilor pline de mister cu care și-au captivat mereu audiența, toate acestea reunite, potrivit declarațiilor membrilor, în „cel mai mare efort de studio pe care l-au făcut până acum”. Așa cum o spune și Dani Filth, vocalul trupei, „albumul reprezintă un pas înainte sub aspect creativ, ce capitalizează succesul abordării muzicale regăsite în „Hammer Of The Witches”, dar care sondează cu și mai mult curaj virulența adâncimilor sonore, pentru a realiza ceva cu adevărat unic, dar loial încarnărilor noastre muzicale anterioare”.

De la captivanta atmosferă melodramatică a primelor două piese „Exquisite Torments Await” și „Heartbreak And Seance”, cel de-al 12-lea album Cradle of Filth a adus expansiunea manifesto-ului sonor al trupei de-a lungul a nouă anti-imnuri complexe. După cum Dani Filth mărturisește: „albumul este saturat, la nivel liric și melodic, de ororile gotice ale Epocii Victoriene, titlul reflectând din plin acest lucru. «Cryptoriana» face referire la pasiunea sau obsesia nebună față de supranatural întâlnită în acea epocă, față de morminte și pasiunea față de macabru. Completarea titlului, «The Seductiveness Of Decay», subliniază această atracție față de moarte și de procesul auto-anihilării.” Iar următorul material promite să ducă încă și mai departe această sondare a întunecimilor și ororilor umanității.

CRADLE OF FILTH [Extreme Gothic Metal] [Great Britain]

A name that no longer needs presentations, Cradle of Filth has left its mark on the international metal scene for nearly thirty years. Established in Suffolk, UK, in 1991, the band set off on a continuous musical exploration, from the virulent black metal that marked the early materials, to the exploration of different areas that it successfully combined. Areas such as gothic or symphonic metal, which were mixed with influences of other subgenres belonging to the metal family. On a lyrical and aesthetic level, Cradle of Filth has become accustomed to its fans with themes strongly influenced by gothic literature, symbolism from mythology or horror films.

The creative fever, materialized in 12 albums (the latest, „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay” released in 2017) and one scheduled to appear in 2020, has brought Cradle of Filth members numerous appearances in some of the most respected specialist publications at international level, like Kerrang! or MTV, as well as the opportunity to take on the stage of numerous international festivals, dedicated to rock genres and beyond – such as Ozzfest, Download Festival or the popular Sziget Festival.

The debut, „The Principle of Evil Made Flesh” (1994), bears a very different footprint than the one for which CoF will become known but nonetheless has been included in the „Top 10 Metal Albums of the Last Twenty Years ”, made by Metal Hammer. The following materials that saw the light of day brought the band closer to international recognition, despite the difficulties with record companies or the fluctuation of the band’s composition, such as „Dusk … and Her Embrace: The Original Sin” (1996) or The EP „V Empire or Dark Faerytales in Phallustein” (1996), whose „Queen of Winter, Throned” came to be included in the list of twenty essential metal extreme hymns, ranking by Kerrang magazine in 2006.

From the very beginning, as the band members testify, Cradle of Filth has assumed the role of oracle of dark metal, whose mission is to explore the amorphous horrors that move in the shadow of humanity, revealing the opulence and enormous potential held by the capital sins of mankind, throughout the centuries of civilization, enriched by the pale romance of which humanity is capable and by the sensual shades of grotesque.

The latest album, „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay”, is the embodiment of the period of creative rebirth through which Cradle of Filth members pass, a period that brought them to the heights of elegant anger, complex compositions and mysterious lyrics with which they have always captivated their audience. , all gathered together, according to the members’ statements, in „the greatest studio effort they have made so far”. As Dani Filth, the vocalist of the band, says, „the album represents a step forward in a creative aspect, which capitalizes on the success of the musical approach found in” Hammer Of The Witches „, but which probes with even more courage the virulence of sound depths, to achieve something truly unique, but loyal to our previous musical incarnations. ”

From the captivating melodramatic atmosphere of the first two tracks „Exquisite Torments Await” and „Heartbreak And Seance”, the 12th Cradle of Filth album brought the band’s sound manifesto throughout nine anti-anthems. complex. As Dani Filth confesses: „the album is saturated, at the lyrical and melodic level, by the gothic horrors of the Victorian Era, the title fully reflecting this. «Cryptoriana» refers to the crazy passion or obsession with the supernatural encountered at that time, towards the graves and the passion for the macabre. The completion of the title, „The Seductiveness Of Decay,” underlines this attraction to death and the process of self-annihilation. „And the following material promises to carry this probe of humanity’s darkness and horror even further.


Comentează primul

Lasă un comentariu

Adresa de email nu va fi publicată.


*